Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


28 października 2014


„KOBIETA DAŁA CI ŻYCIE  - USZANUJ TO"

to tegoroczne hasło kampanii Biała Wstążka w Toruniu, którą koordynuje MOEiPU

 

31 października 2014


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


29 października 2014 


Odbyła się debata

„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” 


Więcej:

Aktualności


Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez MOEiPU / We invite You for trainings


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


Więcej: 

Szkolenia


Archiwum

Archiwum / Archives


Poprzednia strona MOEiPU

 

Więcej:

Archiwum


Zgodnie z przyjętym statutem i z Regulaminem Organizacyjnym placówki – zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr 420 z dnia 23.12.2009 r. w skład Ośrodka wchodzą 4 komórki organizacyjne:

 

I. Dział Profilaktyki i Wsparcia


Zadania realizowane są w ramach następujących programów:


1) „Przemocy domowej - mówię nie” obejmujący:

1. Porady prawne dla ofiar przemocy
     a) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
     b) uświadamianie
klientów ich praw i możliwości działania,
     c) pisanie wzorów pism procesowych,
    d) opieka merytoryczna w czasie trwania postępowań przed     

        sądem.

2. Prowadzenie terapii indywidualnej i kierowanie do grupy wsparcia.
3. Wykonywanie bezpłatnych obdukcji lekarskich.
4. Konsultacje psychiatryczne;

 

2) „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy”;

 

3) „Wozisz życie” – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez instruktorów w toruńskich szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych;

 

4) „Poradnia uzależnień i współuzależnień”, w ramach której realizowane są:

1. Indywidualne konsultacje z osobami uzależnionymi oraz z osobami uwikłanymi w alkoholizm bliskiego członka rodziny.
2. Pomoc w umieszczeniu klientów na oddziałach dla uzależnionych.
3. Edukacja na temat alkoholizmu;

 

5) „Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka”, do zadań której należy:

1. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
2. Zwiększenie dostępności i efektywności usług terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. Opracowanie i realizacja programów na rzecz podniesienia poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.
4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, otwartości, zaufania i wyrażania uczuć.
5. Terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie.
6. Tworzenie warunków do jednokrotnego przesłuchania dziecka w sprawach o wykorzystywanie seksualne i inne nadużycia.
7. Udzielanie porad rodzicom, wspieranie ich w procesie wychowania dzieci.
8. Ułatwianie kontaktu dzieciom z rodzicem w sytuacji kryzysu rodziny.

 * * *

II. Dział Edukacyjno-Szkoleniowy


* * * 

III. Izba Wytrzeźwień

 

Izba Wytrzeźwień, należąca do struktury Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, dysponuje 23 łóżkami dla osób trzeźwiejących, które spełniają jedną z przesłanek zgodnie z art. 40 ustawy o  wychowaniu w trzeźwości:

1) swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy;
2) znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu;
3) zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
             

Łącznie z jedną z powyższych przesłanek musi wystąpić jeszcze stan nietrzeźwości, który zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,25 mg/l lub 0,5 promila we krwi.

Do podstawowych zadań tego działu, wynikających z przyjętego statutu należy:

1) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu rozwiązywanie problemów uzależnień i ich skutków oraz przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3) zapewnienie opieki i izolacja osób nietrzeźwych – prowadzenie izby wytrzeźwień.

W skład zmiany izby wytrzeźwień wchodzą:

1) depozytariusz,
2) lekarz lub felczer,
3) opiekun zmiany,
4) porządkowy.


 * * *

VI. Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny

 

Dla zapewnienia obsługi finansowo-administracyjnej funkcjonuje Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny, w skład której wchodzą:

1) główny księgowy,
2) z-ca głównego księgowego,
3) podinspektor ds. administracyjno-kadrowych,
4) starszy inspektor ds. windykacji,
5) inspektor ds. windykacji/kasjer.


* * * 

Powered by WEB|designer

Copyright © Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 2013. All Rights Reserved.