Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


28 października 2014


„KOBIETA DAŁA CI ŻYCIE  - USZANUJ TO"

to tegoroczne hasło kampanii Biała Wstążka w Toruniu, którą koordynuje MOEiPU

 

31 października 2014


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


29 października 2014 


Odbyła się debata

„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” 


Więcej:

Aktualności


Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez MOEiPU / We invite You for trainings


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


Więcej: 

Szkolenia


Archiwum

Archiwum / Archives


Poprzednia strona MOEiPU

 

Więcej:

ArchiwumArchiwum aktualności za 2013 r.


* * * 


18 listopada 2013 r.


Toruń, 18 listopada 2013 r.


Ogłoszenie wyniku przetargu 

na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

w MOEiPU w Toruniu

 

Dyrektor MOEiPU  w Toruniu ogłasza, że w przetargu na świadczenia zdrowotne ogłoszonym dn. 30.10.2013 r., po zmianie z dn. 04.11.2013 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji w Toruniu za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:

 

1) Stępniewicz Władysław, zam. Toruń ul. Kochanowskiego 14/5 - 100% kryterium oceny, 

2) Aćimović Milan, zam. Grudziądz ul. Łyskowskiego 8a - 97% kryterium oceny, 

3) Dembiński Andrzej, zam. Toruń ul. Moczyńskiego 1/3 m 5 - 97% kryterium oceny, 

4) Bednarek Jerzy, zam. Toruń, ul Makowa 38 - 97% kryterium oceny, 

5) Bieńkowski Grzegorz, zam. Złotorii, ul. Toruńska 113 - 97% kryterium oceny, 

6) Świechowicz Lidia, zam. Toruń, ul. Kościelna 9 - 94% kryterium oceny. 


Za najmniej korzystną uznano poniższą ofertę, która została dopuszczona warunkowo do realizacji przedmiotu zamówienia: 

7)   Blank Mateusz, zam. Grębocin, ul. Spółdzielcza 12 - 85% kryterium oceny.

 

O szczegółach dotyczących podpisywania umów oferenci zostali poinformowani  pismami o   nr:

1. MOEiPU- IV-1/1/13 z dn. 18.11.2013 r. - Stępniewicz Władysław.

2. MOEiPU- IV-1/2/13 z dn. 18.11.2013 r. - Aćimović Milan.

3. MOEiPU- IV-1/3/13 z dn. 18.11.2013 r. - Dembiński Andrzej.

4. MOEiPU- IV-1/4/13 z dn. 18.11.2013 r. - Bednarek Jerzy.

5. MOEiPU- IV-1/5/13 z dn. 18.11.2013 r. - Bieńkowski Grzegorz.

6. MOEiPU- IV-1/6/13 z dn. 18.11.2013 r. - Świechowicz Lidia.

7. MOEiPU- IV-1/7/13 z dn. 18.11.2013 r. - Blank Mateusz.


* * *


18 listopada 2013 r.

Toruń, 18 listopada 2013 r.

 MOEiPU-POKL/UO-0723-IV-1/2/1/2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW) 40 uczestników projektu POKL

„Usługi opiekuńcze bez GRANIC”,

realizujących staże zawodowe.


2. Termin realizacji zamówienia: od 25 listopada 2013 r. do 30 maja 2014 r.

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ul. Kasztanowa 16, 87-100 Toruń, tel. 56 645 89 96.

4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto na 1 osobę miesięcznie.

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

- prowadzenie działalność z zakresu zamówienia.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: wg wzoru firmy ubezpieczającej.

7. Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2013 roku, do godziny 10.00 w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, ul. Kasztanowa 16 lub mailem na adres: bezgranic@moeipu.pl .

9. O wyborze oferty zostanie powiadomiony jedynie wykonawca, który zaoferował najniższą cenę.

10. Do zamówienia niniejszego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

* * *


5 listopada 2013 r.


OPANUJ SWOJĄ ZŁOŚĆ

Pomoc dla osób, 

które potrzebują wsparcia w kontrolowaniu ekspresji emocji.


Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu kieruje swoją ofertę do osób, które potrzebują wsparcia w kontrolowaniu ekspresji emocji.

Pośpiech w życiu, obciążenia zawodowe, codzienne nieporozumienia powodują, że ludzie oddalają się od siebie. Często dotyczy to osób najbliższych – rodziny. Wkracza wówczas złość, brak panowania nad sobą, trudne uczucie utraty kontroli. Zapraszamy na spotkania indywidualne osoby, które chcą nauczyć się „panowania nad nerwami”. 

Na spotkanie można umówić się telefonicznie pod                           nr tel. 56 645 89 96.

Więcej: Konsultacje pedagogiczne

 

* * *

28 października 2013 r.


Toruń 28 października 2013 r.


Ogłoszenie

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego

na świadczenia zdrowotne na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 ze .zm./


1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, przy ul.Kasztanowej 16, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel/fax 056/645-89-96, NIP 879-264-42-71, REGON 340852984.

2. Tryb zamówienia: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, ul. Kasztanowa 16 /Rubinkowo I/ w godz. 7:00 – 15:00 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel.

4. Przedmiot zamówienia:

Kod CPC – 93121

Usługi medyczne dla pacjentów MOEiPU, polegające na:

a/ wykonywaniu badań lekarskich osobom nietrzeźwym doprowadzonym w trakcie przyjęcia do wytrzeźwienia do Działu: Izba Wytrzeźwień;

b/ stałej opiece lekarskiej od momentu przyjęcia do chwili opuszczenia  Izby przez pacjentów;

c/ wykonywaniu badań lekarskich osobom zwalnianym z Izby po wytrzeźwieniu;

d/ wykonywaniu badań lekarskich i wystawianiu zaświadczeń dla ofiar przemocy w rodzinie.

Przewidywana liczba osób objętych opieką podczas jednego dyżuru – przeciętnie 23 osoby.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przewidywana ilość godzin objętych zamówieniem -   8 760  w skali roku.

5. Termin realizacji zamówienia:

Umowa obejmuje okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2016 r.

6. Kryteria dotyczące oferentów:

a/ w przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w siwz;

b/ zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”;

c/ każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Kryteria oceny ofert:

a/ najniższa cena za godzinę dyżuru – 85%;

b/ gotowość pełnienia dyżurów w godzinach dopołudniowych – 15%;

9. Termin składania ofert upływa w dniu 18-11-2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego.

10. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia.

11. Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego dnia 18-11-2013 r. o godz. 10:00.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Dyrektor MOEiPU

mgr Maria Danuta Gadziomska


* * *


10 października 2013 r.


Spotkanie organizacyjne uczestników projektu 

"Usługi opiekuńcze bez GRANIC" 


Spotkanie organizacyjne uczestników projektu 

"Usługi opiekuńcze bez GRANIC" 

odbędzie się w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 

w Toruniu, ul. Kasztanowa 16, 

w czwartek 10 października 2013 r.


Grupa opiekunów osób starszych - godz. 10.00.

Grupa opiekunów dzieci - godz. 14.00.

 

Czas trwania spotkania ok. 2 godz.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, 

dokumentu potwierdzającego status osoby bezrobotnej 

(decyzja, zaświadczenie itp.), 

dokumentu potwierdzającego wykształcenie.


Więcej: Aktualności projektu "Bez granic"


  * * *


Data publikacji: 14 sierpnia 2013

Data ważności: 30 sierpnia 2013


Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 

w ramach realizacji projektu 

"Dwa pokolenia - wspólny cel. Program Profilaktyczny przeznaczony dla osób zagrożonych współzależnieniem i wykluczeniem społeczynym", 

nawiąże współpracę z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem wczesnoszkolnym, socjoterapeutą i doradcą zawodowym.

Wymagania:

- wyształcenie kierunkowe,

- gotowość do pracy z osobami uzależnionymi, bądź współuzależnionymi,

-gotowość do prowadzenia grup wsparcia.

Zadania: Prowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu - osób współuzależnionych i zagrożonych wykluczeniem do końca grudnia 2013 r.


Oferty prosimy składać do 30 sierpnia 2013 r.


* * * 


Powered by WEB|designer

Copyright © Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 2013. All Rights Reserved.