Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


28 października 2014


„KOBIETA DAŁA CI ŻYCIE  - USZANUJ TO"

to tegoroczne hasło kampanii Biała Wstążka w Toruniu, którą koordynuje MOEiPU

 

31 października 2014


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


29 października 2014 


Odbyła się debata

„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” 


Więcej:

Aktualności


Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez MOEiPU / We invite You for trainings


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


Więcej: 

Szkolenia


Archiwum

Archiwum / Archives


Poprzednia strona MOEiPU

 

Więcej:

ArchiwumJak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku 

Edukacji i Profilaktyki Uzależnień ?


Informacje dla osób,
które zostały doprowadzone i zatrzymane 
do wytrzeźwienia 

w izbie wytrzeźwień, 

na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r.
o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


* * *

Uregulowanie płatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

   

Pacjent opuszczający placówkę otrzymuje rachunek opiewający na kwotę należności za pobyt, który należy uregulować w terminie 7 dni. W przypadku nie uregulowania zobowiązania w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w administracji.


Ile jest dni na zapłacenie rachunku i jakie przepisy regulują tę kwestię ?

Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 4.02.2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 20, poz. 192  z późn. zm/ rachunek winien być zapłacony w terminie 7 dni od dnia otrzymania.


Czy można przesunąć termin płatności ?   

Istnieje możliwość prolongaty płatności, ale należy w tym celu wystąpić z oficjalnym wnioskiem  w formie pisemnej.

    

Jak złożyć wniosek ?    

Formularz wniosku można uzyskać w dni robocze:
- w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale windykacji,
- całodobowo w dziale Izba Wytrzeźwień,
- w załączniku (na stronie internetowej).

   

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku ? 

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu do MOEiPU.

   

Jaki jest sposób załatwienia wniosku ?   

Po zapoznaniu się treścią wniosku i jego zasadnością, Dyrektor podejmuje decyzję o prolongacie lub rozłożeniu na raty, a dłużnik otrzymuje 1 egzemplarz decyzji za pośrednictwem poczty, lub na własną prośbę może odebrać go osobiście w wyznaczonym terminie.

   

Gdzie można opłacić rachunek za pobyt w Izbie Wytrzeźwień ?   

Rachunek można opłacić bez żadnych dodatkowych kosztów w kasie Izby Wytrzeźwień – całodobowo lub na konto MOEiPU wyszczególnione na rachunku oraz na głównej stronie internetowej MOEiPU.

   

Jakie konsekwencje grożą za brak płatności w ustalonym terminie ?   

Po upływie 14 dni od daty wpłaty kolejnej raty, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm./, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

   

Jaki jest okres przedawnienia ?   

Zgodnie z art. 118 k.c. na zobowiązanym ciąży obowiązek uregulowania należności za pobyt w okresie 10 lat od chwili wymagalności zobowiązania.

 

Rozłożenie zobowiązania na raty

 

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Dyrektor MOEiPU może rozłożyć płatność całości lub części należności na raty - wymagane jest złożenie pisemnego wniosku.


Czy płatność za pobyt na izbie wytrzeźwień można rozłożyć na raty ?     

Zgodnie z Uchwałą Nr 1125/06 RMT istnieje możliwość rozłożenia na raty także kwoty odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

   

Na ile rat można rozłożyć płatność z tytułu zobowiązania za pobyt w Izbie Wytrzeźwień ?   

Zazwyczaj od 2 do 12 rat, a w indywidualnych przypadkach zgodnie z decyzją Dyrektora.

   

Jaki złożyć wniosek ? 

Formularz wniosku można uzyskać w dni robocze:
- w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale windykacji,
- całodobowo w dziale Izba Wytrzeźwień,
- w załączniku (na stronie internetowej).

   

Co dołączyć do wniosku ? 

Do wniosku należy dołączyć informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy:

- stan rodziny, majątek,
- warunki mieszkaniowe i finansowe,
- oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów,  
- w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych wymagany jest nr świadczenia.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku ?   

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu do MOEiPU.


Jaki jest sposób załatwienia wniosku ?   

Po zapoznaniu się treścią wniosku i jego zasadnością, Dyrektor podejmuje decyzję o rozłożeniu na raty, dłużnik otrzymuje 1 egzemplarz decyzji za pośrednictwem poczty, lub na własną prośbę może odebrać osobiście w wyznaczonym terminie. 

   

Jak opłacić rozłożoną na raty należność ?  

W decyzji zawarty jest harmonogram spłat należności wraz z datami płatności i kwotą kolejnych rat.

   

Gdzie można wpłacać raty ? 

Raty można wpłacać bez żadnych dodatkowych kosztów w kasie Izby Wytrzeźwień – całodobowo lub na konto MOEiPU podanym w decyzji o rozłożeniu należności na raty oraz na głównej stronie internetowej. 

 

Jakie konsekwencje grożą za brak płatności w ustalonym terminie ? 

Po upływie 14 dni od daty wymaganej wpłaty kolejnej raty, wszczyna się postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

    

Odbiór depozytu zatrzymanego

 

Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473/ pieniądze, przedmioty wartościowe i napoje alkoholowe znajdujące się przy osobach zatrzymanych do wytrzeźwienia, zatrzymuje się w depozycie, przy czym:

- z depozytów pieniężnych potrąca się należność z tytułu opłat związanych z pobytem w izbie,
- przedmioty wartościowe zatrzymywane są w celu zabezpieczenia należności za pobyt do czasu ich uregulowania.

  

Czy zatrzymanie w depozycie przedmiotów, które nie są moją własnością jest zgodne z prawem ? 

Zgodnie z art.41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w depozycie zatrzymuje się przedmioty znajdujące się przy osobie nietrzeźwej, a nie będące jego własnością.

 

W jaki sposób można odebrać przedmiot zatrzymany w zastaw ?  

Zwrot zastawu następuje po całkowitym uregulowaniu zadłużenia za pobyt, na zabezpieczenie którego został zatrzymany.

  

Kiedy i gdzie zgłosić się po odbiór depozytu ?  

Po odbiór depozytu należy zgłosić się osobiście wraz z dowodem osobistym, protokołem zatrzymania zastawu lub wezwaniem do odbioru depozytu oraz potwierdzeniem dokonanej wpłaty :

- w dziale windykacji w dni robocze od 7.00 do 15.00
lub
- po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (56) 645 89 96 w Izbie Wytrzeźwień - całą dobę.

  

Czy mogę upoważnić inną osobę do odbioru depozytu ?  

W przypadku, kiedy zobowiązany nie może odebrać depozytu osobiście może upoważnić inną osobę. Upoważnienie musi zawierać:

- datę wystawienia upoważnienia,
- prośbę o wydanie depozytu,
- numery dokumentów tożsamości zobowiązanego i osoby upoważnionej,
- własnoręczny podpis zobowiązanego.

Osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem) wymieniony w upoważnieniu wystawionym przez zobowiązanego oraz protokół ustanowienia zastawu wystawiony na zobowiązanego w dniu ustanowienia zastawu.

  

Jaki jest termin odbioru depozytu i co się stanie z nim, jeśli go nie odbiorę ?    

Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu. Niepodjęte w tym terminie podlegają likwidacji, która polega na przejściu praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.


* * *

Powered by WEB|designer

Copyright © Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 2013. All Rights Reserved.