A A A

Zamówienia publiczne

                                                                                                             Toruń 18 stycznia 2010r.
  

Ogłoszenie
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenia zdrowotne na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj.Dz.U. z 2007r. Nr.223 poz. 1655 ze .zm./

 

  
1. Zamawiający :
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, przy ul.Kasztanowej 16
87-100 Toruń, woj.kujawsko-pomorskie tel/fax 056/645-89-96
NIP 879-01-70-082 REGON 00017455852

 
2.Tryb zamówienia:
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, w Dziale: Izba Wytrzeźwień.


3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, ul. Kasztanowa 16 /Rubinkowo I/ w godz. 7:00 – 15:00 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel.


4.Przedmiot zamówienia:
Kod CPC – 93121
Świadczenia lekarskie dla pacjentów MOEiPU, Dział: Izba Wytrzeźwień polegające na:

 
a/wykonywaniu badań lekarskich osobom nietrzeźwym doprowadzonym w trakcie przyjęcia do wytrzeźwienia;

 
b/ stałej opiece lekarskiej od momentu przyjęcia do chwili opuszczenia Izby przez pacjentów;

  
c/ wykonywaniu badań lekarskich przy zwalnianiu z Izby;

 
d/ wykonywaniu obdukcji lekarskich dla ofiar przemocy w rodzinie.

 
Przewidywana liczba osób objętych opieką podczas jednego dyżuru – 23 osoby.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Przewidywana ilość godzin objętych zamówieniem - 8000 w skali roku.

 
5.Termin realizacji zamówienia:
Umowa obejmuje okres od 01-03-2010r do 28-02-2013r.

 
6.Kryteria dotyczące oferentów:
a/ w przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst.art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w siwz;

 
b/ zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia;

 
c/każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 
8.Kryteria oceny ofert:
a/ najniższa cena za godzinę dyżuru – 90%;

 
b/ uprawnienia biegłego sądowego na dokonywanie obdukcji lekarskich - 5%;

 
d/ gotowość pełnienia dyżurów w godzinach dopołudniowych – 5%;

  
9.Termin składania ofert upływa w dniu 10-02-2010r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego.

 
10.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia.

 
11.Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego dnia 10-02-2010r. o godz. 10:00.

 
12.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 
13.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dyrektor MOEiPU

mgr Maria Danuta GadziomskaOpublikował: Piotr Ciemielewski
Publikacja dnia: 02.02.2010
Podpisał: Radosław Bosak
Dokument z dnia: 01.02.2010
Dokument oglądany razy: 9 595