mapa strony   |
SmodCMS

Struktura wewnętrzna

Zgodnie z przyjętym statutem i z Regulaminem Organizacyjnym placówki – zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr 420 z dnia 23.12.2009 r. w skład Ośrodka wchodzą
4 komórki organizacyjne:

• Dział Profilaktyki i Wsparcia

Zadania realizowane są w ramach następujących programów:

1) „Przemocy domowej - mówię nie” obejmującym

1. Porady prawne dla ofiar przemocy
     a) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
     b) uświadamianie klientom ich praw i możliwości działania,
     c) pisanie wzorów pism procesowych,
     d) opieka merytoryczna w czasie trwania postępowań przed sądem,
2. Prowadzenie terapii indywidualnej i kierowanie do grupy wsparcia,
3. Wykonywanie bezpłatnych obdukcji lekarskich,
4. Konsultacje psychiatryczne;

2) „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy”;

3) „Wozisz życie” – zajęcia edukacyjno-profilaktyczne prowadzone przez instruktorów w toruńskich szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych;

4) „Poradnia uzależnień i współuzależnień”, w ramach której realizowane są:

1. indywidualne konsultacje z osobami uzależnionymi oraz z osobami uwikłanymi
w alkoholizm bliskiego członka rodziny,
2. pomoc w umieszczeniu klientów na oddziałach dla uzależnionych,
3. edukacja na temat alkoholizmu,

5) „Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka”, do zadań której należy:

1. udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
2. zwiększenie dostępności i efektywności usług terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży,
3. opracowanie i realizacja programów na rzecz podniesienia poczucia własnej wartości
u dzieci i młodzieży,
4. rozwijanie umiejętności interpersonalnych, otwartości, zaufania i wyrażania uczuć,
5. terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie,
6. tworzenie warunków do jednokrotnego przesłuchania dziecka w sprawach
o wykorzystywanie seksualne i inne nadużycia,
7. udzielanie porad rodzicom, wspieranie ich w procesie wychowania dzieci,
8. ułatwianie kontaktu dzieciom z rodzicem w sytuacji kryzysu rodziny.
 

• Dział Edukacyjno-Szkoleniowy
 

• Izba Wytrzeźwień

             Izba Wytrzeźwień, należąca do struktury Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, dysponuje 23 łóżkami dla osób trzeźwiejących, które spełniają jedną
z przesłanek zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
1) swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy;
2) znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu;
3) zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

             Łącznie z jedną z powyższych przesłanek musi wystąpić jeszcze stan nietrzeźwości, który zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,25 mg/l lub 0,5 promila we krwi.

             Do podstawowych zadań tego działu, wynikających z przyjętego statutu należy:
1) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu rozwiązywanie problemów uzależnień i ich skutków oraz przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3) zapewnienie opieki i izolacja osób nietrzeźwych – prowadzenie izby wytrzeźwień.

             Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
/Dz. U. z 2004 r. Nr 20. poz. 192 z późn. zm./
w skład zmiany izby wytrzeźwień wchodzą:

1) depozytariusz,
2) lekarz lub felczer,
3) opiekun zmiany,
4) porządkowy.

• Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny

             Dla zapewnienia obsługi finansowo-administracyjnej funkcjonuje Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny, w skład której wchodzą:
1) główny księgowy,
2) z-ca głównego księgowego,
3) podinspektor ds. administracyjno-kadrowych,
4) starszy inspektor ds. windykacji,
5) inspektor ds. windykacji/kasjer.