mapa strony   |
SmodCMS

Podstawy prawne

a) Akty normatywne

      Zgodnie z § 10.1 Statutu MOEiPU, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 891/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2010 r., gospodarka finansowa placówki prowadzona jest na podstawie przepisów dotyczących jednostek budżetowych, tj. ustawy o finansach publicznych1, zgodnie z podstawowymi zasadami przepisów ustawy o rachunkowości.2

Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe na podstawie następujących przepisów:
1. ustawy o samorządzie gminnym3;
2. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi4;
3. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii5;
4. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie6;
5. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.1 dotyczącego izolacji osób nietrzeźwych w izbach7.

b) Uchwały RMT

• Uchwała Nr 445/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r.
• Uchwała Nr 891/10 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2010 r.

c) Przepisy wewnętrzne

a. Statut
b. Regulamin Organizacyjny

 

1  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm/.
2  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla (…) jednostek budżetowych (…) /Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm./
3  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./.
4  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./.
5  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./.
6  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. /Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm./.
7  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 20, poz. 192 z późn. zm./.