mapa strony   |
SmodCMS

Odbiór depozytu zatrzymanego

Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473/ pieniądze, przedmioty wartościowe i napoje alkoholowe znajdujące się przy osobach zatrzymanych do wytrzeźwienia, zatrzymuje się w depozycie, przy czym:
z depozytów pieniężnych potrąca się należność z tytułu opłat związanych z pobytem w izbie,
przedmioty wartościowe zatrzymywane są w celu zabezpieczenia należności za pobyt do czasu ich uregulowania

  

  •  czy zatrzymanie w depozycie przedmiotów, które nie są moją własnością jest zgodne z prawem?

 

 zgodnie z art.41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w depozycie zatrzymuje się przedmioty znajdujące się przy osobie nietrzeźwej, a nie będące jego własnością

 

  • w jaki sposób można odebrać przedmiot zatrzymany w zastaw?

  

 zwrot zastawu następuje po całkowitym uregulowaniu zadłużenia za pobyt, na zabezpieczenie którego został zatrzymany

  

  • kiedy i gdzie zgłosić się po odbiór depozytu ?

  

po odbiór depozytu należy zgłosić się osobiście wrazz dowodem osobistym, protokołem zatrzymania zastawu lub wezwaniem do odbioru depozytu oraz potwierdzeniem dokonanej wpłaty :
- w dziale windykacji w dni robocze od 7.00 do 15.00
lub
- po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym /56/ 645 89 96 w Izbie Wytrzeźwień - całą dobę

  

  • czy mogę upoważnić inną osobę do odbioru depozytu ?

  

w przypadku kiedy zobowiązany nie może odebrać depozytu osobiście może upoważnić inną osobę. Upoważnienie musi zawierać:
- datę wystawienia upoważnienia;
- prośbę o wydanie depozytu;
- numery dokumentów tożsamości zobowiązanego
i osoby upoważnionej;
- własnoręczny podpis zobowiązanego.

   
  Osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem) wymieniony w upoważnieniu wystawionym przez zobowiązanego oraz protokół ustanowienia zastawu wystawiony na zobowiązanego w dniu ustanowienia zastawu

  

  •  jaki jest termin odbioru depozytu i co się stanie z nim, jeśli nie odbiorę 

   

termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu. Niepodjęte w tym terminie podlegają likwidacji, która polega na przejściu praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa