mapa strony   |
SmodCMS

Rozłożenie na raty

w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Dyrektor MOEiPU może rozłożyć płatność całości lub części należności na raty - wymagane jest złożenie pisemnego wniosku

 

  • czy płatność za pobyt na izbie wytrzeźwień można  rozłożyć na raty ? 

    

   zgodnie z Uchwałą Nr 1125/06 RMT istnieje możliwośćrozłożenia na raty także kwoty odpłatności za pobyt w iw

   

  • na ile rat można rozłożyć płatność z tytułu zobowiązania za pobyt w

izbie wytrzeźwień ?

   

- zazwyczaj od 2 do 12 rat;
 - w indywidualnych przypadkach zgodnie z decyzją Dyrektora

   

  • jaki złożyć wniosek? 

formularz wniosku można uzyskać w dni robocze
- w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale windykacji,
- całodobowo w dziale Izba Wytrzeźwień,
- w załączniku

   

  •  co dołączyć do wniosku? 

  

do wniosku należy dołączyć informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy:
- stan rodziny, majątek
- warunki mieszkaniowe i finansowe
- oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów  
-  w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych wymagany jest nr świadczenia

  • jaki jest termin rozpatrzenia wniosku ?

   

wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki,w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu do MOEiPU

  

  •  sposób załatwienia 

   

po zapoznaniu się treścią wniosku i jego zasadnością,Dyrektor podejmuje decyzję o rozłożeniu na raty, dłużnik otrzymuje 1 egzemplarz decyzji za pośrednictwem poczty, lub na własną prośbę może odebrać osobiście w wyznaczonym terminie 

   

  •  jak płacić? 

   w decyzji zawarty jest harmonogram spłat należnościwraz z datami płatności i kwotą kolejnych rat

   

  • gdzie można wpłacać raty?

  

   raty można wpłacać bez żadnych dodatkowych kosztóww kasie Izby Wytrzeźwień – całodobowo lubna konto MOEiPU podanym w decyzji o rozłożeniu należności na raty oraz na głównej stronie internetowej 

     

  •  jakie konsekwencje za brak płatności w ustalonym terminie?

     po upływie 14 dni od daty wymaganej wpłaty kolejnej raty, wszczyna się postępowanie egzekucyjne,co wiąże się z dodatkowymi kosztami