mapa strony   |
SmodCMS

Uregulowanie płatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

   

pacjent opuszczający placówkę otrzymuje rachunek opiewający na kwotę należności za pobyt, który należy uregulować w terminie 7 dni. W przypadku nie uregulowania zobowiązania w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w administracji.

   

  •  ile jest dni na zapłacenie rachunku i jakie przepisy regulują te kwestie?

zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 4.02.2004 r. w sprawie trybie doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 20, poz. 192  z późn. zm/rachunek winien być zapłacony w terminie7 dni od dnia otrzymania

    

  • czy można przesunąć termin płatności ?

   

istnieje możliwość prolongaty płatności, ale należyw tym celu wystąpić z oficjalnym wnioskiem  w formie pisemnej

    

  • jaki złożyć wniosek?

    

formularz wniosku można uzyskać w dni robocze
- w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale windykacji,
- całodobowo w dziale Izba Wytrzeźwień,
- w załączniku (na stronie internetowej)

   

  • jaki jest termin rozpatrzenia wniosku ?

wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki,
w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu do MOEiPU

   

  • sposób załatwienia

   

po zapoznaniu się treścią wniosku i jego zasadnością, Dyrektor podejmuje decyzję o prolongacie lub rozłożeniu na raty, dłużnik otrzymuje 1 egzemplarz decyzji za pośrednictwem poczty, lub na własną prośbę może odebrać osobiście w wyznaczonym terminie

   

  • gdzie można opłacić rachunek za pobyt w Izbie Wytrzeźwień?

   

rachunek można opłacić bez żadnych dodatkowych kosztów w kasie Izby Wytrzeźwień – całodobowolub na konto MOEiPU wyszczególnionym na rachunkuoraz na głównej stronie internetowej MOEiPU

   

  •  jakie konsekwencje za brak płatności w ustalonym terminie?

   

po upływie 14 dni od daty wpłaty kolejnej raty, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm./, co wiąże się z dodatkowymi kosztami

   

  • jaki jest okres przedawnienia?

   

zgodnie z art. 118 k.c. na zobowiązanym ciąży obowiązek uregulowania należności za pobyt w okresie  10 lat od chwili wymagalności zobowiązania