mapa strony   |
SmodCMS


Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2010 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”, na wykonanie zadania pn: „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE” – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

  

Przyznane dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych skierowanych do dwóch grup wiekowych 6-10 lat i 14-18 lat. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, od Kwietnia do Października 2010r.

   

Działania skierowane do grupy 6-10lat opierają się na redukcji napięcia, wspieraniu pozytywnego obrazu siebie i świata, stymulowaniu elastyczności myślenia i giętkości działania, a także rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Natomiast w pracy z młodzieżą 14-18 lat skupimy się na rozwoju ich umiejętności interpersonalnych, asertywności, umiejętności rozpoznawania emocji i radzenia sobie ze stresem, a także wspieraniu pozytywnego obrazu siebie i radzeniu sobie z presją grupy

      

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach grantu Samorządu Województwa Kuj-Pom; otwarty konkurs ofert nr 3/2010r, zadanie : ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM


Grupa młodsza 6-10 lat

    
spotkanie integracyjne

       
Zajęcia rozpoczniemy od spotkań integracyjnych, podczas których w atmosferze gier i zabaw uczestnicy będą mogli zapoznać się ze sobą, co zaowocuje lepszą współpracą w przyszłości.

     
blok „komunikacja” to warsztaty dotyczące szeroko pojętej komunikacji, podczas których będziemy ćwiczyć umiejętności prawidłowej komunikacji zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi, co wpłynie na poprawę postaw społecznych u dzieci i młodzieży. Pracując w grupie poznają one zasady dobrej komunikacji i cechy udanych interakcji, a także efektywne strategie komunikowania się i błędy komunikacyjne.

     
blok „emocje i radzenie sobie z nimi” Dzieci podczas warsztatów będą uczyły się rozpoznawać emocje, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, wyrażać je i redukować napięcie. Wiedza zostanie przekazana dzieciom poprzez zajęcia plastyczne i gry dramowe.

       
blok „moje mocne strony” Celem tych zajęć jest podniesienie na ogół bardzo niskiej samooceny dzieci, a także nauczenie ich budowania pozytywnego obrazu świata i siebie. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącym będą tworzyć bajkę psychoedukacyjną, a także poznawać siebie poprzez gry i ćwiczenia edukacyjne.

     
blok „moje miejsce w grupie, praca w grupie”
Uczestnicy naszych warsztatów od czasu ich rozpoczęcia uczą się w sposób nieświadomy pracy w grupie. W lipcu chcielibyśmy skupić się na omówieniu z grupą młodszą „mojego miejsca w grupie”, a także poznaniu zasad dobrej współpracy.

       
blok „stres-jak sobie z nim radzić” Stres towarzyszy dzieciom na co dzień, a długotrwały, chroniczny stres prowadzi do deficytów rozwojowych, pogorszenia pamięci i zaburzeń emocjonalnych. Celem naszych warsztatów jest nauczenie dzieci jak radzić sobie ze stresem
i jego konsekwencjami. Wykorzystamy do tego gry dramowe, zabawy z wyobraźnią i zajęcia muzyczne.

     
blok „zagrożenia dla dzieci we współczesnym świecie”
We wrześniu młodsza grupa w trakcie interaktywnych warsztatów pozna zagrożenia na jakie narażone są dzieci, począwszy od substancji psychoaktywnych, papierosów, Internetu, telewizji, reklamy, a skończywszy na wykorzystaniu seksualnym. Na bazie wcześniejszych warsztatów będziemy ćwiczyli zachowania dzieci w obliczu zagrożenia.


blok „podsumowanie” Ostatni blok poświęcony zostanie podsumowaniu naszych zajęć, a także przećwiczeniu obszarów, które uczestnikom sprawiały największe trudności. Uczestnicy wypełnią także ankiety ewaluacyjne, dzięki którym będziemy mogli ocenić jakość i skuteczność naszych działań.

         
Grupa starsza 12-18 lat

       
spotkanie integracyjne Zajęcia rozpoczniemy od spotkań integracyjnych, podczas których w atmosferze gier i zabaw uczestnicy będą mogli zapoznać się ze sobą, co zaowocuje lepszą współpracą w przyszłości.

       
blok „komunikacja” to warsztaty dotyczące szeroko pojętej komunikacji, podczas których będziemy ćwiczyć umiejętności prawidłowej komunikacji zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi, co wpłynie na poprawę postaw społecznych u dzieci i młodzieży. Poznają one zasady dobrej komunikacji i cechy udanych interakcji, a także efektywne strategie komunikowania się, błędy i bariery komunikacyjne. Skupimy się także na sztuce prezentacji siebie z szczególnym uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej.

       
blok „asertywność” Grupa starsza w maju odbędzie warsztaty z asertywności. W ich trakcie uczestnicy poznają typy postaw, ich przyczyny i konsekwencje, a także wpływ postawy asertywnej na pozytywny obraz siebie, relacje z innymi ludźmi i osiąganie celów. Wezmą także udział w ćwiczeniach z podstaw negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, do czego wykorzystamy elementy dramy.

       
blok „emocje-umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z nimi”
Grupa odbędzie zajęcia dotyczące emocji, umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. Skupimy się także na stresie i tym jak go redukować.

    
blok „wspieranie pozytywnego obrazu siebie”
Młodzi ludzie, u których w domu występuje problem alkoholowy często wstydzą się tego, ukrywają to, mają niską samoocenę i negatywny obraz świata. Naszym celem jest wskazanie tym osobom ich mocnych stron, zasobów jakie posiadają, możliwości, potencjału. Samoakceptacja jest niezbędna do tworzenie pozytywnych postaw społecznych, rozwoju i podejmowania właściwych decyzji w teraźniejszości i dorosłym życiu.

      
blok „grupa-radzenie sobie z presją grupy” W sierpniu starsza grupa pozna role grupowe i określi swoją rolę w grupie. W trakcie interaktywnych warsztatów młodzież nauczy się jak radzić sobie z presją grupy, jak współpracować z innymi i skutecznie przedstawiać swoje zdanie

     .
blok „psychologiczne mechanizmy uzależnień”
Grupa starsza w trakcie przedostatniego bloku pozna psychologiczne mechanizmy uzależnienia, a także rodzaje zagrożeń, których często młodzi ludzie nie są świadomi, jak np. tanoreksja, czy uzależnienie od Internetu.

      
blok „podsumowanie”
Ostatni blok poświęcony zostanie podsumowaniu naszych zajęć, a także przećwiczeniu obszarów, które uczestnikom sprawiały największe trudności. Uczestnicy wypełnią także ankiety ewaluacyjne, dzięki którym będziemy mogli ocenić jakość i skuteczność naszych działań