mapa strony   |
SmodCMS

Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

30.01.2013

Ogłoszenie
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenia zdrowotne na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2010r. Nr.113 poz. 759 ze .zm./


1. Zamawiający :
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, przy ul.Kasztanowej 16
87-100 Toruń, woj.kujawsko-pomorskie tel/fax 056/645-89-96
NIP 879-264-42-71 REGON 340852984


2.Tryb zamówienia:
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.


3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, ul. Kasztanowa 16 /Rubinkowo I/ w godz. 7:00 – 15:00 we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót i niedziel.


4.Przedmiot zamówienia:
Kod CPC – 93121
Usługi medyczne dla pacjentów MOEiPU, polegające na:
a/wykonywaniu badań lekarskich osobom nietrzeźwym doprowadzonym w trakcie przyjęcia do wytrzeźwienia do Działu: Izba Wytrzeźwień;
b/ stałej opiece lekarskiej od momentu przyjęcia do chwili opuszczenia Izby przez pacjentów;
c/ wykonywaniu badań lekarskich osobom zwalnianym z Izby po wytrzeźwieniu;
d/ wykonywaniu badań lekarskich i wystawianiu zaświadczeń dla ofiar przemocy w rodzinie.
Przewidywana liczba osób objętych opieką podczas jednego dyżuru – przeciętnie 23 osoby.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Przewidywana ilość godzin objętych zamówieniem - 6612 w skali roku.


5.Termin realizacji zamówienia:
Umowa obejmuje okres od 01-03-2013 r. do 31-12-2013 r.


6.Kryteria dotyczące oferentów:
a/ w przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst.art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w siwz;
b/ zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kompletności wymaganych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”;
c/każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


7.Kryteria oceny ofert:
a/ najniższa cena za godzinę dyżuru – 90%;
b/ gotowość pełnienia dyżurów w godzinach dopołudniowych – 10%;


8.Termin składania ofert upływa w dniu 08-02-2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego.


9.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia.


10.Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego dnia 08-02-2013 r. o godz. 10:00.


11.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


12
.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik 1 Oferta cenowa

Załącznik 2 Formularz oferenta

Załącznik 3 Oświadczenie do SIW

Załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy

Dyrektor MOEiPU
mgr Maria Danuta Gadziomska


Wersja do druku
« inne aktualności